Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym

 

Z dniem 1 czerwca 2017 r.  do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono istotne zmiany umożliwiające organom administracji publicznej oraz stron postępowań administracyjnych  załatwianie spraw w sposób polubowny na drodze mediacji administracyjnej (zob. art.96a – 96n k.p.a. ).

Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia mediacji (zob. art.13 k.p.a.).

Mediacja jest dobrowolna i poufna, mediator zobowiązany jest do zachowania bezstronności i neutralności.

Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody ( zob. art.96a k.p.a.).

Uczestnikami mediacji mogą być:

1)organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2) same strony postępowania.

Mediatorzy Kancelarii (będąc również radcami prawnym) są profesjonalnie przygotowani do pełnienia  specyficznej i odpowiedzialnej funkcji mediatora w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi.

Mediatorzy Kancelarii spełniają wymóg bycia mediatorem w przypadku gdy organ administracyjny prowadzący postępowanie jest uczestnikiem mediacji (art.96 f § 2 k.p.a.).