Mediacje gospodarcze

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz w ramach swoich usług prowadzi mediacje z zakresu postępowania między przedsiębiorcami. Mediatorzy Kancelarii znając  prawne i ekonomiczne aspekty działania biznesu są przygotowani do prowadzenia mediacji gospodarczych. Zachowując pełną poufność, pomagają znaleźć możliwie szybko skuteczne i  optymalne biznesowo rozwiązanie zaistniałego sporu. Wielokrotnie rekomendując kreatywne opcje porozumienia, wykraczające poza proste schematy skoncentrowane wyłącznie na kwestii warunków uregulowania zaległych płatności. Walorem tego typu podejścia jest możliwość osiągnięcia wzajemnie korzystnego porozumienia (satysfakcja obu stron) z jednoczesnym odbudowaniem pozytywnych relacji biznesowych, warunkujących efektywną współpracę gospodarczą na przyszłość.

Pracując na rzecz Przedsiębiorców wiemy jak ważne jest zachowanie terminowości przepływów finansowych,  dobrych relacji z kontrahentami i ochrona wizerunku firmy, w szczególności w dobie spowolnienia gospodarczego.

Nasi mediatorzy prowadzą mediacje z zakresu szeroko rozumianej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

 • realizacji umów handlowych,
 • dochodzenia wierzytelności,
 • roszczeń na linii spółka – wspólnicy/akcjonariusze oraz spółka – zarząd,
 • obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, w tym także konfliktów powstałych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego
 • powstałych w zakresie powstawania i prowadzenia działalności, a także rozwiązywania spółek,
 • upadłości i postępowań naprawczych,
 • fuzji, przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstwa
 • niewywiązywania się z postanowień umów oraz interpretacji zapisów umów
 • nieuczciwej konkurencji
 • prawa patentowego i nadużywania własności intelektualnej
 • nowych technologii, informatyki, handlu elektronicznego