Mediacje pracownicze

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz prowadzi mediacje w zakresie zarządzania konfliktem w pracy. Mediatorzy Kancelarii znając specyfikę stosunków pracowniczych w sektorze publicznym i prywatnym, prowadząc mediację w atmosferze poufności i wzajemnego szacunku Stron pomagają w znalezieniu optymalnych rozwiązań godzących interesy i potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Taka postawa jest zgodna z naczelną zasadą   opanowywania sporów z zakresu prawa pracy – tj.  zasadą dążności do ugodowego załatwienia sprawy (art.243 kodeksu pracy).  Poza zawarciem porozumienia istnieje szereg dodatkowych celów, które można osiągnąć w postępowaniu mediacyjnym w sprawach pracowniczych, takich jak np.: poprawa relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, zaspokojenie potrzeby bycia docenionym przez pracodawcę, zwiększenie motywacji do pracy, identyfikacji z zakładem pracy, czy poprawa wydajności pracy.

Mediacje pracownicze uwzględniają konflikty przede wszystkim na linii:
PRACODAWCA – PRACOWNIK
PRACOWNIK – PRACOWNIK
PRACODAWCA – ZWIĄZKI ZAWODOWE

Kancelaria prowadzi mediacje pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

  • rozwiązania umowy o pracę
  • wypowiedzenia warunków pracy i płacy
  • naruszenia równego traktowania w miejscu pracy (dyskryminacji polegającej w szczególności na mobbingu)
  • urlopów i pracy w godzinach nadliczbowych
  • ochrony wynagrodzenia za pracę
  • regulaminów pracy oraz wynagradzania, układów zbiorowych
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • relacji pomiędzy pracownikami, w tym pomiędzy pracownikami i przełożonymi
  • roszczeń związków zawodowych
  • zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy