Mediacje

Wizytówką Kancelarii
profesjonalne usługi mediacyjne
wykorzystujące indywidualnie dobrane dla każdej sprawy strategie i techniki
z zakresu komunikacji, negocjacji i mediacji

MEDIACJA – ISTOTA  i CELE

Mediacja (łac. mediator – pośrednik; mediare – pośredniczyć w sporze; medius – środkowy, bezstronny) jest całkowicie dobrowolną formą polubownego rozwiązywania sporów opierającą się na wyspecjalizowanej, niewładczej pomocy mediatora, bezstronnego i neutralnego wobec stron i ich konfliktu, którego głównym zadaniem jest:
1) doprowadzenie do zawarcia przez strony sporu porozumienia, które jest wzajemnie akceptowalne oraz uwzględnia interesy i potrzeby obu stron (paradygmat wygrany-wygrany);
2) odbudowanie pozytywnych relacji, komunikacji i podstaw współpracy pomiędzy stronami sporu na przyszłość.
Podczas mediacji Strony często podnoszą swoją samoświadomość (introspekcja), samodoskonalą się (m.in. w zakresie umiejętności słuchania, argumentacji, zrozumienia uwarunkowań drugiej strony) oraz dochodzi do ich wewnętrznej przemiany moralnej (pojednanie, wybaczenie, przeprosiny, pozytywne postanowienia na przyszłość).

 

ZALETY MEDIACJI

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, STRESU, PIENIĘDZY
 • poufność,
 • dobrowolność,
 • wygaszenie negatywnych emocji,
 • możliwość spokojnego wysłuchania stanowiska obu stron
 • wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań
 • naprawa relacji i odbudowanie podstaw współpracy
 • brak skomplikowanych procedur
 • przywrócenie przyjaznej i rzeczowej komunikacji
 • realny wpływ stron na treść ugody
 • wzajemnie korzystne i realne porozumienie
 • OBYDWIE STRONY WYGRYWAJĄ (brak relacji Wygrany-Przegrany)
 • możliwość wycofania się na każdym etapie mediacji
 • możliwość skorzystania z postępowania sądowego, jeżeli mediacja nie zakończy się porozumieniem

 

GŁÓWNE ZASADY MEDIACJI

 • Dobrowolność stron co do mediowania, wyboru osoby mediatora oraz treści porozumienia
 • Bezstronność mediatora wobec każdej ze stron
 • Neutralność mediatora wobec przedmiotu sporu
 • Autonomia konfliktu – Strony sporu pozostają „właścicielami swojej sprawy”. Mediator w odróżnieniu od Sądu nie narzuca rozstrzygnięcia.
 • Poufność mediacji (co do faktu jej odbycia i przebiegu)
 • Odformalizowanie (w mediacji sporządza się formalnie tylko: umowę o mediację, protokół z mediacji i porozumienie)
 • Brak prowadzenia postępowania dowodowego, ustalania kto ma rację, kto jest winny.
 • Dobra wiara – strony uczestniczące w mediacji powinny mieć wolę dokonania ustępstw
 • Szacunek  – uczestnicy mediacji powinni traktować się z wzajemnym szacunkiem
 • Satysfakcja dla każdej ze stron – porozumienie powinno być wzajemnie korzystne dla obydwu stron
 • Profesjonalizm mediatora – “mediacja jest tak dobra jak dobry jest mediator”

 

FORMY i CZAS MEDIACJI

Mediacje odbywają się na sesjach wspólnych  albo w ramach spotkań indywidualnych, podczas których mediator spotyka się z każdą ze stron na osobności, „kursując” pomiędzy stronami (tzw. mediacja pośrednia /wahadłowa).
Możliwe jest również prowadzenie spotkań/kontaktowanie się w formie on-line lub za pośrednictwem telefonu.
Mediatorzy dbają o przyjazną i rzeczową komunikację między Stronami.
Postępowanie mediacyjne trwa średnio około 1-3 kilkugodzinnych sesji.

 

SKUTECZNOŚĆ MEDIACJI

Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg terminów przedawnienia (art. 123 §1 pkt.3 k.c.).
Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. (Art.18315§1 k.p.c.) i jako tytuł wykonawczy może stanowić podstawę egzekucji komorniczej.
Porozumienia mediacyjne są znacznie częściej dobrowolnie realizowane niż wyroki sądowe albowiem to Strony zgodnie ustalają ich treść z uwzględnieniem osobistych uwarunkowań (potrzeb i interesów).

 

ZAKRES SPRAW MEDIACYJNYCH

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz prowadzi mediacje w różnych sprawach, dotyczących między innymi:

 • prawa cywilnego (w tym  naruszenia dóbr osobistych)
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym rozwodów, alimentów, podziału majątku, kontaktów z dziećmi)
 • ustalania kompleksowych planów wychowawczych
 • prawa spadkowego (podział majątku spadkowego)
 • prawa gospodarczego (w tym handlowego i postępowań rejestrowych)
 • nieruchomości (w tym służebności, przekształceń, znoszenia współwłasności)
 • roszczeń o zapłatę zadłużenia
 • roszczeń odszkodowawczych (w tym zwłaszcza wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych)
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa ubezpieczeniowego
 • indywidualnego prawa pracy (w tym mobbingu)
 • zbiorowego prawa pracy
 • placówek edukacyjnych, konfliktów w środowisku szkolnym,
 • prawa administracyjnego
 • konfliktów sąsiedzkich
 • prawa budowlanego
 • prawa bankowego
 • prawa prasowego
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa autorskiego, komputerowego oraz internetu (handel elektroniczny)
 • konfliktów wewnątrz – zakładowych (w tym konfliktów akademickich)