Sąd polubowny

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz w ramach prowadzonej działalności oferuje także pomoc w zakresie sądów polubownych ad hoc. Arbitrami są członkowie zespołu Kancelarii oraz w razie potrzeby niezależni eksperci (biegli) w dziedzinie danego sporu .

Sądem polubownym jest „sąd niepaństwowy”, który jest powołany zgodnie z wolą stron do rozstrzygania ich sporu, a po jego zatwierdzeniu wyrok wydany w tym postępowaniu ma moc prawną na równi z wyrokiem państwowym. Sąd polubowny powołany w ramach Kancelarii Mediacyjnej Zienkiewicz&Zienkiewicz może rozstrzygać spory o prawa majątkowe i prawa niemajątkowe wynikające z krajowych oraz międzynarodowych stosunków, zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.

Podstawę dla działalności sądu polubownego stanowi – wola stron wyrażona w umowie o arbitraż (zapis na sąd polubowny) oraz regulaminie wewnętrznym sądu polubownego.

Przez umowę o arbitraż (arbitration agreement) należy rozumieć umowę, na mocy której strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

W postępowaniu przed sądem arbitrażowym strony są traktowane równoprawnie. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie (także przy pomocy biegłych specjalistów). Strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym, wybrać arbitra lub arbitrów w zależności od preferencji stron.
W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności. W każdym jednak przypadku sąd polubowny bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

Podstawowymi cechami sądu polubownego są:

  1. dobrowolność zapisu na sąd polubowny (tzw. autonomia woli stron),
  2. poufność i elastyczność postępowania,
  3. niepaństwowy charakter,
  4. bezstronność i fachowość arbitrów (częsta obecność ekspertów specjalizujących się w sprawach dziedziny spornej w roli arbitrów),
  5. jednoinstancyjność (o ile strony nie ustaliły, że postępowanie przed sądem polubownym będzie obejmowało więcej niż jedną instancję),
  6. zrównanie na podstawie przepisu prawnego mocy prawnej wyroku arbitrażowego lub ugody zawartej przed sądem polubownym odpowiednio z wyrokiem sądu państwowego lub zawartą przed nim ugodą (wiążący charakter oraz możliwość przymuszenia do jego/jej wykonania).