Zespół

 

MEDIATORZY KANCELARII:

MEDIATORZY KANCELARII ŚWIADCZĄ USŁUGI MEDIACYJNE jako:

*MEDIATORZY Z WYBORU STRON SPORU (MEDIACJA UMOWNA)

* MEDIATORZY STALI SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

* MEDIATORZY STALI OŚRODKA MEDIACJI GOSPODARCZEJ przy OIRP w OLSZTYNIE

Kierownik Kancelarii Mediacyjnej mediator ADAM ZIENKIEWICZ

 1. A) Działalność praktyczna
 • Mediator certyfikowany – spory sądowe i pozasądowe w szczególności w zakresie spraw dotyczących:
  • prawa cywilnego (w tym różnych roszczeń odszkodowawczych, naruszenia dóbr osobistych)
  • prawa gospodarczego (w tym handlowego i postępowań rejestrowych)
  • nieruchomości
  • prawa upadłościowego i naprawczego
  • prawa ubezpieczeniowego
  • prawa pracy
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym rozwodów, alimentów, podziału majątku, kontaktów z dziećmi)
  • ustalania kompleksowych planów wychowawczych
  • prawa spadkowego (w tym podział majątku spadkowego)
  • prawa administracyjnego
  • prawa budowlanego
  • prawa bankowego
  • prawa prasowego
  • prawa własności intelektualnej
  • prawa autorskiego, komputerowego oraz internetu (handel elektroniczny)
 • Mediator rekomendowany Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Olsztynie
 • Arbiter Sądów Polubownych ad hoc,
 • Radca prawny szeroko stosujący różnorodne  formy polubownego rozwiązywania sporów
 • Negocjator (strategie pozycyjne i integracyjne)
 • Doradca  w zakresie wyboru optymalnej formy rozwiązania sporu (analiza SWOT, litigation management, dispute resolution advise)
 • Specjalista w zakresie fazowych mechanizmów opanowywania sporów (multi-step ADR).
 1. B) Działalność naukowa
 • Dr hab. Adam Zienkiewicz uzyskał stopień samodzielnego pracownika naukowego w dyscyplinie nauk prawnych na podstawie pozytywnej oceny całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej, pt. „Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement”, przyznany uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
  Rozprawa przedstawia autorską koncepcję holistycznego podejścia do prawa, ról, kompetencji i etyki prawnika oraz wykonywania praktyki prawniczej w wielu relewantnych obszarach, w tym w zakresie doradztwa, reprezentacji, opanowywania sporów i wymierzania sprawiedliwości. Szczegółowe rozważania podejmowane są z oryginalnej perspektywy, m.in. terapeutycznego i transformatywnego wymiaru prawa, założeń paradygmatu Comprehensive Dispute Resolution czy tzw. sądów holistycznego opanowywania problemów (Problem-Solving Courts). Główną inspirację holizmu prawniczego stanowią zaprezentowane idee nowatorskiego, interdyscyplinarnego ruchu prawniczego „Comprehensive Law Movement”, rozwijającego się głównie w USA i w Australii, dotychczas prawie nieznanego polskiej nauce prawa.
 • Dr Adam Zienkiewicz obronił rozprawę doktorską poświęconą mediacji zatytułowaną: „Mediacja w sprawach cywilnych – studium teoretycznoprawne.” – uzyskując tytuł naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Andrzej Korybski, autor pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej na temat alternatywnych form rozwiązywania sporów „Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA – studium  teoretycznoprawne”.
 • Dr Adam Zienkiewicz jest autorem pierwszego w Polsce studium mediacji, poprzedzonego kilkuletnimi badaniami prawno- porównawczymi systemów prawa krajowego, europejskiego oraz amerykańskiego (USA) – stanowiącego kompleksowe ujęcie problematyki mediacji, zatytułowanego: „Studium mediacji. Od teorii ku praktyce.”, Warszawa 2007 (praca wyróżniona w IV edycji konkursu naukowego im. Prof. Z. Ziembińskiego).
 • Dr Adam Zienkiewicz wraz z dr Anną Kalisz jest autorem podręcznika „Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu”, Warszawa 2009.
 • Dr Adam Zienkiewicz jest zwolennikiem wieloaspektowego postrzegania celów mediacji, traktowanej jako uzupełniająca forma wymiaru sprawiedliwości (Complementary Form of Justice) oraz twórcą optymalizacyjnego modelu (faz, reguł, celów) dyskursu mediacyjnego, koncepcji mediacyjnego paradygmatu różnorodnego (the multiple paradigm of mediation), uniwersalnej meta-strategii mediacyjnej (the universal understanding meta-strategy of mediation) oraz fazowego mechanizmu opanowywania sporów prawnych.
 • Dr Adam Zienkiewicz jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych mediacji i innym metodom ADR, przedstawiających m.in. nowatorskie praktyczne rozwiązania dotyczące wykorzystania różnorodnych strategii mediacyjnych (facilitatywnej, ewaluatywnej, transformatywnej, narracyjnej oraz mieszanej),  mediowania z osobami niepełnosprawnymi, czy zastosowania sztucznej inteligencji w polubownym rozwiązywaniu sporów.
 1. C) Działalność edukacyjna i popularyzatorska
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów” na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.
 • Wykładowca studium podyplomowego „Mediacja sądowa i pozasądowa”, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
 • Wykładowca studiów podyplomowych „„Mediacja i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów”” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Trener retoryki, komunikacji, negocjacji i mediacji.
 • Autor ekspertyzy naukowej dotyczącej projektu ustawy o mediacji ze skierowania organów procesowych, 2010 r., zamawiający KRRP, Ośrodek Badań i Legislacji.
 • Trzykrotny członek ogólnopolskiego zespołu eksperckiego seminarium „Mediacje i negocjacje prawnicze”, Warszawa 2008, 2009, 2010 r., organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Fundacja Adwokatury Polskiej oraz „Edukacja Prawnicza” (C.H.Beck).
 • Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego – Wymowy Sądowej – organizowanej przez Stowarzyszenie ELSA Polska – szczebel regionalny, lata 2009, 2011.
 • Członek ogólnopolskiego zespołu eksperckiego seminarium „Wymowa prawnicza”, Gdańsk 2013, organizatorzy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku, „Edukacja Prawnicza” (C.H. Beck), Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis.
 • Uczestnik/współorganizator konferencji i seminariów naukowych w kraju i zagranicą poświęconych mediacji i innym formom ADR.
 • Współpraca w ramach paneli eksperckich z członkami Społecznej Rady ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • Współpraca z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA UJ w Krakowie;
 • Współpraca z ośrodkami mediacji w Polsce i zagranicą (zwłaszcza Niemcy, Rosja, Ukraina, Szwecja, USA, Australia).

malgorzata-zienkiewicz

MAŁGORZATA ZIENKIEWICZ

 • Mediator w sporach sądowych i pozasądowych w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

  • prawa cywilnego
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym rozwodów, alimentów, podziału majątku, kontaktów z dziećmi)
  • ustalania kompleksowych planów wychowawczych
  • roszczeń odszkodowawczych (w tym błędów medycznych)
  • indywidualnego  prawa pracy (w tym mobbingu)
  • zbiorowego prawa pracy
  • placówek edukacyjnych, konfliktów w środowisku szkolnym,
  • prawa spadkowego (w tym podział majątku spadkowego)
  • prawa administracyjnego
  • konfliktów sąsiedzkich
  • konfliktów wewnątrz – zakładowych (w tym konfliktów akademickich).
 • Prawnik i administratywista,  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie,
 • Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
 • Autor rozprawy „Mediacja sądowo – administracyjna” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Kabata (byłego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego RP)
 • Trener komunikacji, negocjacji oraz mediacji.
 • Negocjator

mediator SŁAWOMIR KAMROWSKI

 • Mediator w sporach sądowych i pozasądowych w szczególności w zakresie spraw dotyczących:
  • prawa cywilnego (w tym roszczeń odszkodowawczych, o zapłatę oraz dotyczących nieruchomości)
  • prawa gospodarczego (w tym prawa spółek handlowych, prawa własności przemysłowej oraz umów)
  • prawa informatycznego (w tym naruszenia praw autorskich w Internecie)
  • prawa ubezpieczeniowego (zwłaszcza ubezpieczeń komunikacyjnych)
  • prawa pracy
  • prawa spadkowego (w tym podział majątku spadkowego)
  • prawa budowlanego
  • prawa własności intelektualnej
  • prawa autorskiego
 • Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
 • ukończona z wynikiem bardzo dobrym specjalizacja z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 • Negocjator
 • Trener komunikacji, negocjacji oraz mediacji.

Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie