Publikacje

Wybrane publikacje
z zakresu mediacji, negocjacji, sądownictwa polubownego
oraz innych pozasądowych form rozwiązywnia sporów (ADR):

Monografie:

A.Kalisz, A.Zienkiewicz,
Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie.
Adam Zienkiewicz,
HOLIZM PRAWNICZY  z perspektywy Comprehensive Law Movement
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej Komunikacja. Psychologia konfliktów. Negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015
 Miediacja sądowa i pozasądowa A. Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wolters-Kluwers, Warszawa 2014.
Studium mediacji. Od teorii ku praktyce A. Zienkiewicz,
Studium mediacji. Od teorii ku praktyce.
Difin, Warszawa 2007
Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu A. Kalisz, A. Zienkiewicz,
Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu.
Warszawa 2009

 

Artykuły naukowe:

 1. A.Zienkiewicz, Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w Polsce – między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością [w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, red. L. Leszczyński, Lublin 2004, s. 257-276.
 2. A.Zienkiewicz, Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów prawnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2005,  nr 5 , s. 33-50.
 3. A.Zienkiewicz, Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce – na tle procesów integracji Europy, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji Europy, red. S.Wronkowska, Kraków 2005, s.385-398.
 4. A.Zienkiewicz, M.Lasota, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów a integracja Europy [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, red. B. Sitek, G. Dammacco, J.Szczerbowski, A.Kowalska, Olsztyn 2004, s.485-492
 5. A.Zienkiewicz, Mediator w sprawach cywilnych, Miesięcznik Notariatu Rzeczpospolitej Polskiej „Rejent” 2005, nr 5, s.137-152.
 6. A.Zienkiewicz, M. Lasota, Europejska Wspólnota Interpretacyjna [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, red B. Sitek, G. Dammacco, J.Szczerbowski, A.Kowalska, Olsztyn 2004, s. 493-498.
 7. A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Wymierzanie sprawiedliwości a mediacja, [w:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, pod red. B.Wojciechowskiego, M.Goleckiego, Toruń 2008, s.263-274.
 8. A.Zienkiewicz, Reframing – uniwersalna technika mediacyjna, Edukacja Prawnicza Nr 04 (97) kwiecień 2008, s. 39-40.
 9. A.Zienkiewicz, Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” Nr 2 (2)/2008, s.77-99.
 10. A.Zienkiewicz, Mediacja w kontinuum form wymiaru sprawiedliwości [w:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, Rzeszów 2009, s. 427-435.
 11. A.Zienkiewicz, M. Lasota, Wielojęzyczność a interpretacja europejskiego prawa wspólnotowego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s.405-411.
 12. A.Zienkiewicz, M. Lasota, Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s.423-432.
 13. A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Dyskrecjonalność sędziowska a zatwierdzanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, pod red. W.Staśkiewicz, T.Stawecki, Warszawa 2010, s. 452-458.
 14. A.Zienkiewicz, Koncepcja sądu otwartego -– wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości [w:] Mediacja -– nowa droga rozwiązywania sporów, pod red. A.Rękas, Warszawa 2011, s.29-47.
 15. A.Zienkiewicz, медіація як фопма здійснення правосуддя, [b] Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права, київ 2011, c.13-34.
 16. A.Zienkiewicz, Mediacja jako sposób konsensualnego rozwiązywania sporów. Perspektywa niemiecka, polska i ukraińska, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Instytut Prawa Wschodniego Monachium e.V., Centrum Naukowe Europa Wschodnia i Południowa, Ratyzbona, 25-26 czerwiec 2010 r., „Państwo i Prawo” czerwiec 2011, zeszyt 6 (784), s. 124-125
 17. T.Czajczyc, A.Zienkiewicz, Komunikacja w mediacji z udziałem osób z uszkodzeniem słuchu,„Arbitraż i mediacje” Nr 1 (17)/2012, Warszawa 2012, s. 47-64.
 18. A.Zienkiewicz, Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora – uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s. 185-200.
 19. A.Zienkiewicz, „Mediacja – sprawiedliwość w nowej perspektywie”, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ, Kraków 16-17listopad 2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s. 223-224.
 20. A.Zienkiewicz, Mediation als eine Form der Justiz [w:] Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegung. Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive, pod red. Tina de Vries, Frankfurt am Main 2012, s. 3-22.
 21. A.Zienkiewicz, Prawnik w mediacji, „Arbitraż i mediacje” Nr 2 /2013, Warszawa 2013, s.35-55 [współautor A.Kalisz]
 22. A.Zienkiewicz, Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „Arbitraż i mediacje”Nr 4 /2013, Warszawa 2013, s.101-11523.
 23. A.Zienkiewicz, Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację [w:] Mediacje w prawie, red. J.Czapska, M.Szeląg – Dylewski, Kraków 2014, s.29-44;
 24. A.Zienkiewicz, Holistyczna metoda diagnozy sporów prawnych – od prawa do psychoterapii, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, (red.) M.Plucińska, Poznań 2014, s.225-234;
 25. A.Zienkiewicz, Specyfika dyskursu integracyjnego, [w:] J.Bralczyk, J.Dubois, G.Holoubek, Cz.Jaworski, Z.Krzemiński, G.Matyszkiewicz, J.Naumann, K.Piesiewicz,M.Radwan-Rohrenschef, A.Rościszewski, J.Stuhr, A.Tomaszek, J.Wasilewski,E.Wende, T. De Virion, Z.Zapasiewicz, J.Zajadło, K.Zeidler, A.Zienkiewicz, Wymowa prawnicza, Wydanie czwarte, Warszawa 2014, s.189-199;
 26. A.Zienkiewicz, Therapeutic Jurisprudence, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, (red.) M.Andruszkiewicz, A.Breczko, S.Oliwniak, Białystok 2015, s.173-180;
 27. A.Zienkiewicz, Refeksyjna porada prawna, [w:] Refleksyjność w prawie. Inspiracje, (red.) J.Karczewski, M.Żuralska, Warszawa 2015, s.197-212;
 28. A.Zienkiewicz, „Feeling versus Thinking Style of Decisionmaking” – czynniki personalne sprzyjające kooperacji stron w procesie decyzyjnym prowadzonym w celu rozwiązania sporu, [w:] Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, (red.) W.Dziedziak, B.Liżewski, Lublin 2015, s.243-254;
 29. A.Zienkiewicz, Wspieranie polubownych metod rozwiązywania konfliktów legislacją państwową, [w:] Państwo dobrze urządzone, red. J.Zieliński, Gdańsk 2015, s. 51-60;
 30. A.Zienkiewicz, Factor-based Parent Plan Support System, [w:] ICAIL ’13: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, red. E. Francesconi, B. Verheij, New York 2013, s.171-175 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 31. A.Zienkiewicz, Parent Plan Support System – Context, Functions and Knowledge Base, [w:] Business Information Systems Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 160, red. W. Abramowicz, Springer, Berlin, 2013, s. 160-171 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 32. A.Zienkiewicz, The main areas of differences concern legal regulations of mediation in civil matters in Poland and the Russian Federation – short review, [w:] V Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Moskwa 2014, s.475-478;
 33. A.Zienkiewicz, The Role of New Information Technologies in Alternative Resolution of Divorce Disputes, European Scientific Journal, June 2014, Special edition vol. I, s.549-558. [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 34. A.Zienkiewicz, Amicable Dispute Resolution: a comparison of the Polish and Russian legal perspective, „Comparative Studies in Law and Politics”, 2014, vol.2, isuue 1, s. 61-67;
 35. A.Zienkiewicz, The concept of a comprehensive comparison – from legal theory to practice, „Lex Russica” 2014, nr 10, s.1185-1190;
 36. A.Zienkiewicz, Factors and Dimensions in Parent Plan Support System, [w:] Transparenz. Tagungsband des 17 Iternationalen Rechtsinformatik Symposions. IRIS 2014, Österreichische Computer Gesellschaft & Erich Schweighofer, red. E.Schweighofer, F.Kummer, W. Hotzendorfer, Wiedeń 2014, s.103-111 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz] – (nagroda Lexis Nexis Top Ten Paper);
 37. A.Zienkiewicz, Медиация в Польше и России, „Lex Russica” 2014, nr 4, s.469-476.
 38. A.Zienkiewicz, Representation of an Actual Divorce Dispute in the Parenting Plan Support System, [w:] Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL ‘15), red. T. Sichelman, K. Atkinson, ACM New York 2015, s. 166-170 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz, T.Żurek];
 39. A.Zienkiewicz, Personal Traits that Hinder Cooperative Negotiations Regarding Familial Disputes and Usage of Modern Informational Technology, [w:] The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters, red. B.Kamiński, G.Kersten, P.Szufel. M.Jakubczyk, T.Wachowicz. Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2015, s.83-90 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 40. A.Zienkiewicz, Framing a Knowledge Base for a Legal Expert System Dealing with Indeterminate Concepts, Scientific World Journal 2015, Article ID 985425, 14 pages, doi:10.1155/2015/985425, [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz, T.Żurek].
 41. A.Zienkiewicz, Nowe technologie informatyczne na tle pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej, „Edukacja Prawnicza” nr 11/2014, s. 15-18;
 42. A.Zienkiewicz, Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego. Kilka uwag z perspektywy psychologicznej teorii ontogenezy Lawrence’a Kohlberga , „Studia Prawnoustrojowe” nr 26/2014, s.381-396;
 43. A.Zienkiewicz, Europejska platforma ODR – alians prawa, ekonomii i nowych technologii informatycznych na tle internetowych transakcji transgranicznych, [w:] Prawo a ekonomia – alianse w budowie efektywnego państwa, (red.) M.Kowalczyk, P.Majer, Olsztyn 2016, s.251-260;
 44. A.Zienkiewicz, Rola prawnika w mediacji [w:] Mediacja w postępowaniu cywilnym, gospodarczym i prawie pracy w praktyce (publikacja konferencyjna) Olsztyn 2017,  s.55-62;
 45. A.Zienkiewicz, Mandatory mediation – remarks on determining a dispute’s suitability for mediation and the parties’ concerns regarding mediation, Studia Iuridica Lublinensia, Vol 27, Nr 3, 2018, s. 61-71.
 46. A.Zienkiewicz, The Lawyer Personality. Właściwości personalne prawnik a wykonywanie roli zawodowej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 1 (16) marzec 2018, s.94-102.
 47. A.Zienkiewicz, Terapeutyczny wymiar prawa [w:] Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, (red.) M.Hermann, M.Krotoszyński, P.Zwierzykowski, Warszawa 2019, s. 99-11
 48. A.Zienkiewicz, Prawnik jako peacemaker – przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, 81 (4), s. 43-57,
 49. A.Zienkiewicz, Dylematy praktyki mediacyjnej – kilka pytań na tle zasady bezstronności i neutralności mediatora, Gubernaculum et Administratio 2019, 1 (19), s. 9-22,
 50. A.Zienkiewicz, Tranformatywny potencjał mediacji w sprawach rodzinnych, Studia Prawnoustrojowe, 2019, 44, s. 401-411,
 51. A.Zienkiewicz,  Specyfika mediacji w postępowaniu administracyjnym jako formy Alternative Dispute Resolution (ADR), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka 2019 (4), s. 65-92;
 52. A.Zienkiewicz, Collaborative law – praktyka prawnicza oparta na współpracy, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020, nr 1, s. 111-120.